Belépés

HUNOP-II/3/2018.

A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a 2018. évi „Gyermek és ifjúsági horgásztáborok”  támogatására HUNOP-II/3/2018.

 hunop_II_3.jpg

A MOHOSZ Elnöksége és a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2018-2019” keretében a gyermek és ifjúsági horgásztáborok 2018. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére biztosított, elkülönített szövetségi céltámogatási alap, illetve a tárgyi állami céltámogatás biztosítja. 

 1. A támogatás tervezett keretösszege: A MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 16.500.000 Ft, azaz tizenhatmillió-ötszázezer forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázói létszám függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására.
 1. A támogatást igénylők köre: Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), valamint horgásztatást, horgászcélú halgazdálkodást folytató speciális jogállású tagjai, melyek legalább 2017.01.01-től az országos szövetségi rendszer részei. Egy igénylő részéről a 7. pont szerint 1 vagy 2 db, a gyermek és ifjúsági horgásztáborokra vonatkozó pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 2018-ban nem pályázhat az a tagszervezet, tagegyesület és speciális jogállású tag, mely a 2017. évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ-, illetve támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy - méltányossági elnökségi döntés esetén - a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha a MOHOSZ Alapszabályban, választmányi határozatban, szerződésben előírt tagszervezeti-, tagegyesületi-, speciális jogállású tagi kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.
 1. Igényelhető támogatás: A gyermek és ifjúsági horgásztáborokra táboronként minimum 50.000 Ft, maximum 550.000 Ft, de a támogatható költségek maximum 50 %-a, illetve bentlakásos tábor esetén maximum 6.000 Ft/fő/nap, napközis tábor esetén maximum 4.000 Ft/fő/nap.
 1. Támogatható költségek:

Számlával igazolt

(1) étkezési és szállásköltségek,

(2) utazási költségek (kirándulások, vízpart megközelítésének csoportos költségei),

(3) a táborban történő horgászattal kapcsolatos költségek (etetőanyag, csali, tárgyjutalmak, területi engedély, ide nem értve az állami jegyet, ifjúságiaknál az ESZH bélyeget, valamint a horgászigazolványt),

(4) táborvezetők, segítők (1)-(2) pont szerinti költségei (az összes támogatható költség 10%-a erejéig).

 1. Az igénylés tartami és formai követelményei:

A támogatási kérelem kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap hiánytalan kitöltésével nyújtható be.

 1. Az igénylés benyújtásának módja, helye és határideje:

Az adatlapot elektronikus formában (kitöltve .doc, valamint ezen túl kitöltve és aláírva .pdf formátumban) az címre kell legkésőbb 2018. május 02-ig (e-mail küldés napja) beküldeni.

 1. Benyújtható pályázatok száma: tagszervezet esetében maximum 2, speciális jogállású tag és tagegyesület esetében pedig 1 pályázat nyújtható be, azonban egy tábor pályázata több turnust is tartalmazhat.
 1. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el. Hiánypótlásra csak az IOSZB írásos értesítésére, az ott meghatározott módon kerülhet sor.
 1. A pályázatok elszámolása és elbírálás főbb szempontjai:

A pályázatokat az IOSZB bírálja el. A döntésről a pályázók kiértesítése 2018. május 31-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.

Az elbírálás főbb szempontjai:

(1) A résztvevők száma, lakóhely, korcsoport szerinti összetétele (a fogyatékkal élők, illetve a hátrányos helyzetűek az elbírálásnál előnyben részesülnek),

(2) a tábor időtartama és jellege (bentlakásos vagy napközis), a tábor keretében nyújtott ellátások, programok, kiegészítő programok és azok színvonala,

(3) a résztvevők költségtérítési kötelezettségének (részvételi díj) összege, illetve az egyéb horgászszervezeti, önkormányzati stb. támogatások nagysága.

 1. A támogatás elszámolása:

A sikeresen pályázó horgász szervezet (a továbbiakban: támogatott) a lebonyolított horgásztáborról, annak eseményeiről az IOSZB részére rövid szöveges szakmai beszámolót köteles küldeni legkésőbb 2018. szeptember 30-ig, elektronikus formában az e-mail címre.

Szöveges szakmai beszámoló: tartalmazza a tábor korosztályonkénti tényleges létszámát (résztvevők neve, születési éve és e-mail címe .xls formátumban), az események rövid leírását, továbbá digitális formában (.jpg formátum) a MAHOR horgászmagazinban és a MOHOSZ webfelületen leközölhető képeket a tábor megrendezéséről és a díjazottakról.

A lebonyolított horgásztáborról a támogatott az IOSZB részére rövid egyszerűsített pénzügyi beszámolót köteles küldeni legkésőbb a tábor zárónapját követő 30 napon belül elektronikus formában az e-mail címre.

Egyszerűsített pénzügyi beszámoló: tartalmazza (1) a tábor teljes költségvetését bevételi és kiadási jogcímek szerinti tételes bontásban, (2) a támogatás teljes összegéről a részletes pályázati kiírásban meghatározott tartalmú, a MOHOSZ részére a támogatott részéről kiállított számlát, a költségvetésben szereplő, (3) támogatható költségek hitelesített számlamásolatait, valamint a költségvetésben szereplő, (4)  nem elszámolható költségek előzetes MOHOSZ befogadó nyilatkozatait, illetve hitelesített számlamásolatait, a részletes pályázati kiírásban szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével.

 1. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a MOHOSZ írásbeli felszólítása alapján a támogatásként kapott horgászcikkek számlával igazolt beszerzési értékét és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott a MOHOSZ fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

 1. Elérhetőség:

A pályázattal kapcsolatban a pályázók az alábbi elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást: E-mail: Telefon: 06-1-248-2593

Budapest, 2018. március 22.